News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

Teks Basa Sunda Halus Buat Mengisi Acara

Teks Basa Sunda Halus Buat Mengisi AcaraKarawang,Wartapasundan.id

Pernak-pernik Basa Sunda tiasa dianggo pikeun ngesian rupa-rupa acara saperti; bekel pang jajap acara, atawa ngan saukurur dianggo pamekar babasaan wungkul, diantawisna:


Papasten Anu Kawasa

Titis tulis ti azali, kulak canggeum ti pangeran, guratan ti lauhil mahfuzna. takdir teu bisa dipungkir, qodar teu bisa disinglar, manusa darma wawayangan taya tangan pangawasa, wungkul kersa Alloh nu wisesa.

Kersaning Alloh

Kembang melati jatining iman, anu sajati, anu ligar dina ati, kersaning Alloh nu maha suci, kembang gadung nu gumulung dina jajantung, kersaning Alloh nu maha agung, kembang samboja nu mangkak dina dada, kersaning Alloh nu maha gagah perkasa tur maha wisesa,kembang mawar nu ligar dina taar, kersaning Alloh anu baha beunghar.

Nitenan Mangsa

Menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantay-antay, poe anu patele-tele, beurang nu taya karingrang, peuting nu teu ngari cicing, dipapag ku bulan nu pinuh ku panghareupan sumping tahun anu pa untun-untun.

Anu tadi rikat indit, nu teiheula cepat mangkat, nu can datang masih suwung, nu hadir mah anu ayeuna, nu ayeuna teu ngajanten, teu ari ku balas punten, teu kenging engke antosan, mawa banda sasampeuran.

Ngemban Tugas

Nyukcruk jalur pitutur Rosul, ngamban tugas ajaran Pangeran, nampi papatah data agama, taya deui nu diseja, ikhlas rido karna Alloh sepi ing pamrih rame ing gawe, malah mandar pinanggih jeung kabagjaan.

Narima Papatah

Meulit murilit kana peujit, ngancik dina ati sanubari, sumarambah kana bayah, matak ngeunah kana manah, ngeleketek kana lambeuy, ngeleketek kana kelek, nyocog kana jajantung, kapetik hasilna kaala buahna, kakali beutina, katampi ku asta kalih kateda kaligga burda.

Ngahiji Cadu Pukah

Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, saigel, sarangkak, saparipolah, sabobot sapihanean, pakait patali asih, kacangreud sukma ati lir gula jeung amisna, uyah jeung asinna, sagolek pangkek sacangreud cangreud pageuh, cadu pukah moal bisa diongget-ongget.

Munjung Ka Indung kabapa

Indung nu ngakandung, bapa nu ngayuga, matak ulah munjung kagunung, ulah muja kasagara, munjung mah kudu ka indung, muja mah kedah ka bapa, da anu jadi kolot mah estu clak putih clak herang, caang bulan opat belas, jalan gede sasapuan, melaan ngurus ngatik tur ngadidik, teu nyuprih pamulang tinu jadi anak

Jalma Kaya

Bru dijuru, bro di panto ngalayah ditengah imah, imah tembok, sawah ledok, pamajikan denok montok, rea beas awak waras, si Jabrig dipipir, si Jombrang di kolong, raweuy beuweungeun, rambay alaeun, lubak-libuk kebon lobak teu kalebok.

Sinatria

Sing caringcing pageuh kancing, sing saringset, pageuh iket, ulah gedag kaanginan, ulah lungguh ku kalinduan, ulah leeh ku kapanasan, laas kahujanan, cadu mungkuk pabalituk, haram dempak pabalatak. Moal mundur sasiku moal ngejat satapak, sok sanajan disisir serit, dibuaya mangapkeun, di cacag diwalang-walang, dibeset diuyahan, moal mipir pedah mapay pasir, moal lewang pedah nyorang jurang. Lalaki langit, lalanang jagat, kulit beusi urat waja, bulu bitis keris, bulu kelek gobed, taya tanding taya lawan, tong boro manusa biasa, Setan Jin jeung Gandarewo kabeh mangpret, taluk sieuneun ku hitut na.

Aki-aki Ompong

Lamun boga imah sigrong, balong ngemplong, mobil ngadangong, najan pipi kemong, huntu ompong, parawan ge pasti noong, komo randa nu nongnong.

Digjaya

Sibangbang si Aswatama, weruh sadurung winuruh, terang lan ora katingalan, ngapung luhur ngapak mega, nobros awan lir ibarat Gatotgaca, ngajorag jagat cakrawala lir Antareja, gagah sakti mandraguna, ka celuk ka alun-alun kawentar ka Jandapria, urat kawat kulit waja, bulu bitis keris, bulu kelekna gobed, batukna gelap saleser.

Rumasa

Bobo sapanon carang sapakan, bengkok sembah ngijing sila, igeung taligeuh, seueur laku lampah anu matak teu genah kana manah, loba saur anu mantak tagiwur, kana qolbu dulur-dulur, saueur carios anu teu kahartos sareng teu sapagodos sareng buktos, boh nu karaos atanapi nu molodos, Abdi mah rumaos, estuning jalmi bodo, sepi tina pangarti, sepa tina pangabisa, jalmi ipis, teu tiasa lebet kana botol-botol acan.

Sangsara

Kokoro nyoso, malarat rosa, liyeuk euweuh ragap taya, dahar isuk-isuk henteu sore, gulak-giluk kari tuur, herang-herang kari bincurang.

Nugeulis

Cukleuk leuweung cukleuk lamping, jauh kasintung kalapa, lieuk deungeun, lieuk lain, jauh ka indung kabapa.

Ngalanana

Ngantun lembur pamatuhan, ninggalkeun dayeuh maneuh banjar pamidangan, jauh dijugjug anggang diteang, nutur-nutur batu runcing, mapay-mapay bayu bangi, ngitung lembur ngajajah milangan kori.

Putri lir Widadari

Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis bawaning ngajadi, endah lain pupulasan, lir widadari enggal turun ti kahyangan, rambutna hideung meles ombak banyu lir mayang jambe nu rek ligar, pameunteu ngadaun seureuh, taarna jamentrangan, halis lir katumbiri, soca cureuleuk lir intan biduri, pangambung mancung kuwung-kuwung, damisna lemes matak tijaleikeuh tumila, angkeut lir endog sapotong, lambeuy beureum matak uruy nu ninggal, panangan ngagondewa, cangkeng ceking lir papanting, Imbit na dempak biola, bitisna jantung sajaksi, ditilik tigigir lenggik, ditempo titukang lenjang, diteuteup tihareup sieup, taya cacad saeutik-eutik acan.

Poho Kapurwadaksi

Poho kana purwadaksi, lali kana tamah wadi, pedah geus jadi nangka poho keur jadi tongtolang.

Ajal Manusa

Manuk balik kagowokna, kebo mulih pakandangan, kalapa bijil ticungap balik deui nincak taneuh, manuk ngapung ngawang-ngawang cicing meuting dikubangan, ajal lain ajang nu lian, manusa bakal balik kapangeran, Cindekna maot datang ngadodoho, pati ngintip kanini-nini, ngingintil ka aki-aki, umur pugur jiga jang batur, napas dialas jiga jang nu lain, kabeh aya dina giliran, guntas-gentos na antrian, teu paduli jagjag waringkas, seseg weweg masih panceg, suku jejeg tacan jarugjag-jarigjeug, tukang suluh tukang salah, nu soleh ge tetep bakal paeh, ngalehleh mamawa boeh.

Rek pangkat tawa rahayat, rek tukang "thoat" tawa tukang maksiat, kabeh bakal wafat, ngaliwat kana sakarat, teu nu pinter teu nu singer jalma angger dina bener, sok sanajan jeger tukang jejegler tetep kabeh bakal paeh ngajehjer. teu nini-nini tawa aki-aki rek pamuda atawa pamudi, tukang peci atawa tukang korupsi, kabeh kalindih papanggih jeung pati.

Jalma Doraka

Tunggul dirarud catang dirumpak, hak jeung batal teu jadi halangan, salah jeung soleh geus teu dipalire, halal jeung haram teu jadi ukuran, asal resep ceuk karep, paduli anggang jeung tatangga, pajauh jeung dulur-dulur, tukang bobok tukang tarok, tukang morosotkeun anderok, tukang nyolok liang orok.

Bijaksana

Landung kandungan, laer aisan, leuleus jeujeur liat lali, bobot pangayon timbang taraju, teu getas harupateun, estu ngagunekeun pangemut anu leleb, lemah lembut hade basa, budina jatnika.
Karangan K.H Asep Mutohir


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar