News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

Teks Pembawa Acara Resepsi Pernikahan Dalam Bahasa Sunda.

Teks Pembawa Acara Resepsi Pernikahan Dalam Bahasa Sunda.


Karawang,Warta pasundan.id
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM.., purwa wiwitan ieu,minangka pamuka acara

Babasan padika pagawean lamun nangtung kajungjunan sing lulus bantun jeung tumbu buah seureuhna.

Neda Panyaksen acara seja dikawitan…


Assalamu’alaikum Wr.Wb..,Alhamdulillahirobil’alamin wabihinasta’in wa alla unmuri dunya waddin wassolathu wassalamu’ala assrofil anbiya’i wallmursalin sayidinna muhammadin wa alla allihi waashabihi az’main…ama ba’du

Para kasepuhan anu sami rawuh anu kusimkuring dipihormat..

Bapak-bapak ibu-ibu anu sami linggih anu kusimkuring dipihormat..

Para hadirin anu sami hadir anu kusimkuring dipihormat..

Kumna kasugrining para wargi anu sarumping di ieu patempatan anu kusimkuring dipihormat tur dimulyakeun ku alloh SWT…amien.


Dina mangsa rasa kebek ku kabungah anu sumarambah leubeutning manah taya kecap nu paling merenah kedal dina munggaran garapan anging ti urang sami-sami manjatkeun puji anu suci nyanggakeun puja anu sampurna ka dzat anu maha kawasa illahuna robbuna alloh adza wa dzalla anu salamina ngaping ngajaring ngaraksa tur ngayuga ka manusa nu salamina taqwa ka mantena,mudah-mudahan diantawisna kaleubeut urang sadaya.

Teu kakantun sollawat sinareng salam paneda mugia salamina sing di kucur lungsurkeun,di kecer geleserkeun,tur di kocor golontorkeun kajungjunan urang sadayana baginda nabi nusajati,insan alam nu sampurna,mustikaning sosoca dunya nyatana habbibana wanabiyuna kangjeung nabi muhamad Saw.nu parantos nuduhkeun jalan utama ka umatna sangkan didunya hirup waluya di aherat pinanggih jeung bagja,teu hilap sollawatna oge mudah-mudahan didugikeun kanggo para kulawargina shahabat-shahabatna tabi’in tabi’atna tug dugi kaurang sadayana salaku umatna anu sami-sami turut tumut kana ajaranana dugi ka yaumil akhir..


Salajeungna mangrupi lemek pangrampes bewara pangbagea simkuring ngahaturkeun haturan wilujeung sumping wilujeung pateupung lawung paamprok jonghok disugenging pucu galuh katelahna,kalayan nyanggakeun rangkul panglawung ka kulawargi calon panganten pameugeut kalih rombongan,teu hilap nyanggakeun “Tutut gunung keong reuma”Sumangga sing raos calik sing geunah tur tumaninah,oge paneda tisimkuring mugia ku kasumpingan para wargi sadayana ka ieu patempatan buktosna karorompok shohibul maksad anu wastana Bpk……….sing janteun marga lantaran malah mandar nyaketkeun tali kawargian diantawis urang sadayana tur salamina aya dina ridhona ti alloh swt…


Para hadirin miwah para tamu sadayana khususna ka calon panganten pameugeut kalih rombongan bawi raos emutan pribados pamali mun dilami-lami teu keudah di lila-lila nu dianti-anti titatadi didago-dago tibareto ayeuna parantos nyampak sok sanaos urang sadayana sami surti sami uninga pamaksadanana nanging kango nyumponan tindak-tanduk tata-titi duduga sinareng peryogana manusa pangesi dunya nu parantos dipaparin manah rasa lisan dina saliring dumadi teu cekap ku surti sinareung tekad hungkul namung kedah disarengan ku ucap

Teu sae miulan awi mere cai geusan mandi mere huut tina guguran namung kedah dibeujeur beaskeun kembang boled nu tetela.


Para hadirin miwah para tamu sadayana simkuring kajurung mancen garapan salaku pangatur waktu pangjajap acara peryogi ngadugikeun rundayan acara anu baris kasanggakeun…

Anu munggaran mangrupa bubuka dilajeung ku lantunan qalam ilahi ditema kuseren sumeren ti pihak calon panganten pameugeut disambung ku panampian ti pribumi indung acara nyaeta akad nikah kacangking ku sungkeman salajengna mangrupi panutup saur pamungkas maksad ditutup ku du’a dipungkas ku musofahah.


Para wargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga ieu acara dilajengkeun wae kana lantunan kumandang qalam illahi anu insya alloh bade disanggakeun ku pangersana all’muqarom bp.ust ............ mangga waktos sinareng kahormatan disanggakeun…

Jajjakallohu khoiron khatsiron..,ngahaturkeun nuhun ka pangersana all’muqarom bp ust ............. anu parantos ngalantunkeun kumandang qalam illahi,mudah-mudahan rahmat sinareng barokah ti mantena didugikeun khususna kanu maoskeunana wabil khusus utamina ka calon mempelai anu bade didahupkeun umumna kanggo urang sadayana anu sami-sami parantos ngupingkeunana…amien


Salajengna awon teu kapiunjuk,gaduh raos janteun pribumi seja tumaros kaPangersana calon panganten pameugeut miwah rombongan “mugi teu janteun kekeling galih rengat nya mamanahan”..aya naon nya pamaksadan sajabina ti silaturahmi?,numawi jauh-jauh dijugjug anggang-anggang di teang sumangga geura wakcakeun masing balaka..,sumangga ka pengersana kasepuhan tipihak calon panganten pameugeut miwah rombongan di haturanan kanggo ngadugikeun lebetning qalbu jeroning ati..waktos sinareng kahormatan nyanggakeun…


Para wargi sadayana nembe urang sami-sami nyakseni gerentes qalbu kasepuhan ti pihak calon panganten pameuget miwah rombongan,lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja purwa aya nu dimaksad seja ngaitkeun jangji pasini manjangkeun simpay babarayaan sakotretna tina hate.sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna,nyerenkeun calon panganten pameugeut kalih cacandakanana.simkuring saukur darma teu wasa panjang carita,kanggo pangwalerna mangga nyanggakeun ka pangresana kasepuhan ti calon panganten istri,waktos sinareng kahormatan nyanggakeun…


Para wargi sadayana..,bungah amarwata suta bungah nu kagiri-giri bungah nu taya papadana nugar cadas manggih emas mobok manggih gorowong aya jalan komo meuntas jalan gede sasapuan batu turun keusik naek itu purun ieu daek jinis pada jinis papada sapuk , ibu rama pada-pada rujuk, nu nyanggakeun sareng anu nampi papada gumulung dina hiji kacindekan seja bebesanan rumojong kana kahoyong putra,laksana nya pamaksadan…kumargi kitu “Kanggo perlambang lulus banglusna ieu seren sumeren, sumangga pada nyakseni, serah papasrahan cacandakan, mangrupi pangbobot panyandang raga ti ibuna cep…..ka  biangna neng…….sumangga kanggo cacandakan anu kahiji didugikeun sacara simbolis ku ibu calon panganten pameuget ditampi ku ibu calon panganten istri,nu sanesna mah mangga di antaykeun wae……Mangga calon panganten pameugeut di candak kelebeut kanggo persiapan akad nikah.


Para hadirin miwah para wargi sadayana nitih wanci numustari ninggang mangsa nu waluya malati ligar na ati campaka mangkak na dada koleak sakembaran koceak ninggang ugana,uga pakaitna tatali asih antawis neng .............. sinareng cep ...........,jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun nu diseja mang jadi nyata..,neda panyakseni ti para wargi sadayana wirehna acara akad nikah bade di kawitan..

Sumangga ka pangersana bapa petugas ti KUA dihaturanan kanggo ngalaksanakeun acara akad nikah nu lansung disambung ku sungkeman,waktos sinareng kahormatan disanggakeun.


Alhamdulillah wa sukurillah kalayan aya dina ridho ti alloh swt oge pangdu’a tipara wargi sadayana ,acara akad nikah parantos rengse kalayan aya dina kalancaran,mudah-mudahan aranjeuna nu janteun panganten sing tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah,kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kacai sing daraek mandi kadarat sing daraek sholat,oge mudah-mudahan sing di caketkeun kana rizkina sing diteubihkeun tina balaina kalayan di paparin palaputra anu sholeh tur solehah anu tiasa ngabaktikeun dirina kanu janteun sepuh-sepuhna tur utamina ka alloh swt nu janteun penciptana,..


Salajengna mangrupi panutup saur pamungkas maksad panuhun kanu maha agung paneda kanu maha kawasa,mangga ieu acara urang tutup wae ku du’a Robbana lathuji kulubana ba’dait hadaitana wahablana milladunka rohmatan inaka antal wahab,robbana athina fidunya hasanah wafill a’hirhoti hasanatta wakhina adza bannar..subhana robbika robill I’djati amayashifun wasalamun alla mursalin wallhamdulillahhirobbil a’lamin..

Alhamdulillah garapan mangsa lekasan kasugrining anu sarumping dihaturanan kanggo ngawilujeungkeun ka panganten diteuraskeun kana ngabujeung meja tuangeun,nyanggakeun sabrang salayang kaleubeut cabe mah henteu,nyanggakeun hatur lumayan kaleubeut sae mah henteu..

Sateuacan amit mungkur amit mundur pamungkas tisimkuring anu mancen garapan salaku pangatur waktu pangjajap acara seja sanduk-sanduk bobot sapanon carang sapakan boh bilih aya saur anu teu ka ukur,basa anu teu kareka anu matak tigeduk kanu qalbu matak rengat kana manah matak bared kana hate sok inggis tiporos dina nyarios ti soledat dina kecap,palias kahareup nekteuk saleunjeur katukang nigas saregang paneda mugia balungbang timur jalan gede sasapuan caang bulan opat welas ulah aya geuneuk maleukmeuk tepung bayu duduluran baraya sapapanjangna,hatur punteun tina sanes kanteun kakirangan..

Usyikum wanafsi bitaqwalloh,billahi taufiq wallhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar